نکاتی در خصوص آموزش دروس مبانی

تمرین‌ها

 • پیش‌نهاد می‌شود تمرین‌های درس روی سامانه‌های داوری خودکار مانند کوئرا تحویل گرفته شوند.
 • علی‌رغم نقش بی‌بدیل دستیاران در طراحی تمرین‌ها، باید حتما برای پیش‌گیری از سخت‌گیری بیش از حد و انطباق محتوای تمرین‌ها با مطالب کلاس نظارت کامل بر تمرین‌ها توسط مدرسین انجام پذیرد.
 • خوب است بلافاصله پس از دریافت اولین تمرین، جلسه‌ی تحویل حضوری تمرین‌ها با کمک دستیاران آموزشی برگزار شود تا چنان‌چه دانش‌جویی در نوشتن تمرین‌ها مشکلی دارد از همان ابتدا برای رفع مشکل اقدام شود.

قوانین همکاری

 • قوانین همکاری باید در ابتدای ترم به طور شفاف به اطلاع دانش‌جویان برسد.
 • چنان‌چه دانش‌جویی در حل تمرین‌های خود با دوستانش همفکری کرده باشد، باید در نهایت کد ارسالی خود را کاملا مستقل و و بدون رؤیت کد دیگران از پایه نوشته باشد.
 • در صورت برخورد با موارد نقض این قانون، بار اول دانش‌جو جریمه‌ای معادل ۱۰۰٪ نمره‌ی تمرین را دریافت کرده، و در بار دوم منجر به حذف درس خواهد شد.
 • جهت‌گیری اصلی پیش‌گیری از تقلب است، نه برخورد با تقلب.

برگزاری آزمون

 • در ابتدای ترم، یک نفر از مدرسین مسئولیت آزمون میان‌ترم و دیگری مسئولیت آزمون پایانی را بر عهده می‌گیرد.
 • آماده‌سازی سوالات باید حداقل سه هفته قبل از آزمون شروع شود.
 • هماهنگی‌ها طی برنامه‌ی زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:
  • هفته‌ی اول: تعیین قالب سوالات، تقسیم‌بندی کارها و دریافت سوالات
  • هفته‌ی دوم: برگزاری جلسه‌ی حضوری برای انتخاب سوالات
  • هفته‌ی سوم: ویرایش نهایی سوالات و تحویل به آموزش
 • جلسه‌ی انتخاب سوالات باید حتما به صورت حضوری برگزار شود که همه‌ی مدرسین در جریان سوالات انتخاب‌شده و جزئیات و نکات آن‌ها باشند.
 • در هنگام برگزاری آزمون، انجام هرگونه تغییر یا تصحیح در صورت سوالات باید با هماهنگی مسئول آزمون انجام شود و نتیجه به طور هماهنگ به اطلاع تمام دانش‌جویان برسد.

ارسال نمرات

 • مهلت ثبت نهایی نمرات درس، ۱۰ روز پس از آخرین آزمون پایانی ترم تعیین می‌شود. رعایت این مهلت بسیار ضروری است.
 • با توجه به مهلت سه‌روزه‌ای که آموزش پیش از ثبت نهایی نمرات برای اعتراض به دانش‌جویان می‌دهد، نمرات درس باید حداقل سه روز قبل از مهلت ۱۰ روزه‌ی فوق روی سیستم آموزش درج شده باشند.
 • پس از ثبت نهایی نمرات در سیستم آموزش، باید دو نسخه‌ی کاغذی از نمرات پرینت‌ شده، و پس از امضا حداکثر یک هفته پس از ثبت نهایی نمرات به دفتر آموزش دانشکده تحویل داده شود.

ارزش‌یابی

 • در یک یا دو هفته‌ی پایانی ترم، نظرسنجی از دانش‌جویان در خصوص کیفیت درس انجام می‌شود.
 • موارد مؤثر در نمرات ارزش‌یابی عبارت‌اند از: ارائه‌ی برنامه و اهداف کلی در شروع درس، نظم و پیوستگی مطالب، تشکیل منظم کلاس‌ها در طول ترم، شروع و اتمام به‌موقع کلاس، تسلط به مطالب درس و شیوه‌ی تدریس، و حضور مدرس طبق برنامه‌ی تعیین‌شده برای رفع اشکال.
 • برای حفظ نمرات بالای ارزش‌یابی دروس برنامه‌سازی دانشکده در سطح دانشگاه، خوب است به مواردی که در ارزش‌یابی سنجیده می‌شود حتما در طول ترم توجه کافی مبذول شود.